Stt

No.

Ký hiệu

Symbol

Giải thích ký hiệu

Symbol explaination

Đơn vị

Unit

1

Bể MBBR

Moving bed biofilm reactor tank –  Bể đệm di động.

 

2

BOD

Biological Oxygen Demand – Nhu cầu oxy sinh học

BOD là lượng oxy do vi sinh vật sử dụng để oxy hóa các hợp chất hữu có trong nước thải.

BOD is oxygen amount which used to oxidate organic componud in waste water by the micro-organism

mg/l

3

COD

Chemical Oxygen Demand – Nhu cầu oxy hóa học

COD là lượng oxy được sử dụng để oxy hóa các chất ô nhiễm trong nước thải bởi tác nhân hóa học.

COD is oxygen amount which used to oxidate pollutants in waste water by the chemical agent.

mg/l

4

CODv

Nhu cầu oxy hóa học của nước thải đầu vảo.

Chemical Oxygen Demand of input waste water.

mg/l

5

CODr

Nhu cầu oxy hóa học của nước thải đầu ra.

Chemical Oxygen Demand of output waste water

mg/l

6

Đầu phân phối khí (Diffuser)

Là thiết bị dùng để phân phối khí từ các máy thổi khí thành các bóng khí nhỏ để dễ dàng được hấp thụ vào nước thải

The instrument is used to distribute air from air blower into waste water.

 

7

Denitrification (Quá trình khử Nito)

Là quá trình sinh học thiếu khí oxy hóa NO3 hoặc NO2 thành N2

Quá trình NO2 hoặc NO3 được khử thành N2  thường xảy ra trong các bể lắng hoặc bể làm đặc bùn khi xuất hiện hiện tượng thiếu khí. Khí N sinh ra sẽ bám vào các bông bùn hoạt tính và nó kéo theo bùn nổi lên bề mặt của bể lắng thứ cấp. đây là hiện tượng nổi bùn (Rising sludge).

Anoxic biological oxidation which  NO3/NO2 is deoxidated to N2.

The process which NO2/NO3 is deoxidated to N2 often happen in sedimentation tank or sludge tank when anoxic phenomenon is happened. Nitrogen (N2) will hang on to activated sludge and sludge will be rise on the surface of sedimentation tank. This is rising sludge phenomenon.

 

8

Qv

Lưu lượng nước thải đầu vào trong một ngày

Waste water flow per day

m3/ ngày

9

Qhl

Lưu lượng bùn hồi lưu trong ngày

Return sludge flow per day.

m3/ ngày

10

SS

Suspended Solids – Nồng độ chất rắn lơ lửng trong nước thải

Suspended Solids concentration in waste water.

 

11

SEPTIC

Hiện tượng bùn có màu đen và mùi thối do các vi sinh vật yếm khí hoạt động mạnh trong điều kiện không có hoặc thiếu oxy hòa tan trong nước thải.

The phenomenon of black sludge and smell due to activity of anaerobic micro-organism in the absence or lack of dissolved oxygen in the water.

 

12

Tuổi bùn

(Sludge Age)

Là thời gian mà vi sinh vật tồn tại trong hệ thống MBBR.

The exist time of micro-organism in MBBR system.

 

13

Quá trình hiếu khí

(Aerobic Processes)

Quá trình xử lý sinh học xảy ra trong điều kiện có đủ oxy

The biological treatment process is happened in the sufficient oxygen.

 

14

Yếm khí

(Anaerobic)

Là tình trạng không có oxy

The absence of oxygen situation

 

15

Quá trình yếm khí

(Anaearobic Processes)

Quá trình xử lý sinh học trong điều kiện không có oxy.

The biological treatment process is happened in the absence oxygen condition.

 

16

WWTP

Hệ thống xử lý nước thải

Waste water treatment plant

 

Small Jokaso

 

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống Johkasou (phương án thân vỏ bằng vật liệu composite FRP) là khả năng linh hoạt trong công tác lắp đặt: Hệ thống có thể được đặt ngầm dưới đất, đặt dưới nhà xe, đặt trong tầng hầm và đặt nổi trên bề mặt.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM (VSUD)

 

Địa chỉ: Phòng 2905, Tòa nhà C14 (CT2) Bắc Hà, Đ.Tố Hữu, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tell: 0485.87.87.84    Fax: 0485.87.87.85

Email: info@vsud.vn